Algemene voorwaarden


Geachte lezer,

Door de handeling van deelname op dit forum verklaart de inschrijver met de hierna volgende voorwaarden te hebben ingestemd. Lees ze daarom aandachtig door.

01. De eigenaar van dit forum kan niet instaan voor de consequenties van de publicaties van de deelnemer. De implicatie hiervan is dat de deelnemer zelf geacht wordt de nodige terughoudendheid ten aanzien van privacygevoelige informatie in acht te nemen en rekening te houden met het verlies van het auteursrecht door het alhier publiekelijk prijs te geven.

02. Inhoud van berichten zijn op basis van een persoonlijke titel en komen voor rekening en verantwoording van de auteur zelf. De eigenaar van het forum zal niet voor de inhoud noch het teloorgaan van het geplaatste bericht verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden.

03. Gepubliceerde teksten kunnen achteraf, gedurende een bepaalde periode, gewijzigd worden. Berichten zullen na opheffing van een account niet verwijderd worden. Indien er sprake is van privacygevoelige informatie kunnen berichten in dat geval worden aangepast.

04. Indien daarom verzocht kan een beheerder of moderator bepaalde, specifiek aangegeven reacties waarin betrokkene meent herkenbaar te zijn, aanpassen, waarbij de aantekening dat de aanpassing de continuïteit van de verhaallijn zal behoren te waarborgen.

05. De deelnemer verklaart geen berichten te zullen plaatsen die de identiteit van leden van dit forum herkenbaar of traceerbaar maken en evenmin andere privacygevoelige of persoonlijk bedoelde informatie op dit forum te verstrekken. Het plaatsen van zulke berichten wordt zeer ernstig genomen en kan leiden tot een ban.

06. De deelnemer verklaart geen alhier verkregen privacygevoelige of persoonlijk bedoelde informatie of informatie die indirect middels dit forum is verkregen, dan wel door enige naspeuring kan worden verkregen, omtrent de leden van dit forum hier of elders publiekelijk ter kennis te brengen. Het plaatsen van zulke berichten wordt zeer ernstig genomen en kan leiden tot het doen van aangifte.

07. De deelnemer verklaart de chronologie en essentie van de reactie geheel intact te laten in het geval daarop is gereageerd. Het wegnemen van berichten die essentieel zijn voor de samenhang wordt beschouwd als een ernstige overtreding.

08. De gebruiker van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient voor de plaatsing te beschikken over toestemming van rechthebbende en altijd de bron c.q. de vindplaats te vermelden. De eigenaar van het forum, noch beheerder en moderatie kunnen geacht worden alle publicaties op eventuele rechtsbescherming te controleren.

09. De deelnemer verklaart alle uitingen voor eigen risico en verantwoording te nemen zomede dat deze niet in strijd zijn met nationale en internationale wetgeving. Hij vrijwaart de eigenaar van het forum die op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van publicaties.

10. Omdat dit een forum is met een kritische zelf- en persoonsbeschouwing gelden van de algemene normen van goed fatsoen afwijkende regels. Deze regels worden door het forumbeheer bepaald en bewaakt. Iedere deelnemer kan zijn grief via een simpele knopdruk aan het beheer kenbaar maken. De deelnemer verklaart zich aan de uitspraak van het beheer te zullen houden.

11. Op aanhoudende ongepaste gedragingen en uitlatingen volgt een waarschuwing die te vinden is in het voor leden toegankelijke gedeelte 'Mededelingen forumbeheer' aan het slot van het forum 'Algemene forumaangelegenheden'. Maatregelen van het forumbeheer kunnen, al naar gelang de ernst van de situatie, variëren van een eenvoudige berisping tot ontzegging door middel van een ban.

12. Wanneer u na registratie aan de discussie deelneemt krijgt u automatisch de status van aspirant lid en gaat een proefperiode in om te zien of uw aspiraties wel overeen komen met de forumdoelstelling. Het is onder andere niet de bedoeling dat u hier uw hobby, werkkring, website, boek of dergelijken komt promoten, noch om de forumleden een alternatief te bieden voor iets anders dan het doen van (gedegen) zelfonderzoek.

13. Zodra enige zekerheid is verkregen rond uw inbreng wordt u als geregistreerd lid toegelaten tot dit forum. Echter zolang dat niet het geval is blijft u aspirant lid en kan deze status weer worden ingetrokken.

14. De eigenaar van het forum behoudt zich te allen tijde het recht voor om het forum zowel tijdelijk als geheel te sluiten, discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten dan wel het account van gebruikers te beëindigen indien de deelneming, de publicaties of uitlatingen niet of niet langer meer voldoen aan de doelstelling van dit forum en/of ten opzichte daarvan contraproductief zijn of zijn geworden. Dit geheel naar de interpretatie en het oordeel van de eigenaar.

2010 - 2023 waarheidvinding.nl algemene voorwaarden links